Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων αποτελεί εποπτική αρχή με οικονομική ανεξαρτησία και αυτοτέλεια, η οποία συστάθηκε το 2012 με την ψήφιση του περί Στοιχημάτων Νόμου 106(Ι)/2012 και διέπεται από τον περί Στοιχημάτων Νόμο του 2019 37(Ι)2019.

Στις αρμοδιότητες της Αρχής περιλαμβάνονται η ρύθμιση, η εποπτεία και ο έλεγχος της στοιχηματικής δραστηριότητας που διεξάγεται εντός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στη σφαίρα των αρμοδιοτήτων της Αρχής εμπίπτουν κυρίως η χορήγηση των αδειών αποδέκτη Κλάσης Α (επίγειο στοίχημα) ή Κλάσης Β (διαδικτυακό στοίχημα) και των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων, η διενέργεια ελέγχων, η γενική εποπτεία των κατόχων άδειας, καθώς επίσης και η σύνταξη και έκδοση οδηγιών για την καλύτερη εφαρμογή του Νόμου.

Οι έλεγχοι, οι οποίοι διενεργούνται από την Αρχή, αφορούν τη νομιμότητα διεξαγωγής της στοιχηματικής δραστηριότητας, την τήρηση των κανόνων για τη διαφανή, έντιμη και αδιάβλητη διεξαγωγή της, την απόδοση των κερδών στους παίκτες, την είσπραξη φόρου προς τη Δημοκρατία και εισφοράς προς την Αρχή, όπως και την εφαρμογή των όρων παραχώρησης των αδειών.

Επιπλέον, η Αρχή έχει την αρμοδιότητα για την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων πρόληψης και προστασίας των νεαρών ατόμων και των ευάλωτων ομάδων από τον εθισμό στο στοίχημα, όπως και την κατάρτιση κανονισμών σχετικά με μηχανισμούς προστασίας νεαρών ατόμων και παθολογικών παικτών. Κατανοούνται οι διαστάσεις που έχει πάρει ο εθισμός στο στοίχημα, γι’ αυτό η Αρχή είναι διατεθειμένη να προβεί άμεσα στις απαραίτητες κινήσεις πρόληψης του φαινομένου, αλλά και στην καλλιέργεια νοοτροπίας υπεύθυνου στοιχηματισμού στα νεαρά άτομα. Ακρογωνιαίο λίθο στην προσπάθεια αυτή αποτελεί η συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς στην Κύπρο, αλλά και διεθνείς οργανισμούς.

Είναι ενδεικτικό ότι, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού της Αρχής για την περίοδο 2023-2025, ο οποίος αφορά τη διασφάλιση της προστασίας των παικτών και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου περιλαμβάνονται οι πιο κάτω στόχοι:

1.  Δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών για προστασία της κοινωνίας από ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες

2. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε θέματα ασφαλούς παιχνιδιού, μέτρα προστασίας και εργαλεία στήριξης

3. Παροχή στήριξης σε άτομα που επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από τα τυχερά παιχνίδια με στόχο τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας

4. Ανάπτυξη αποτελεσματικών προγραμμάτων, πολιτικών και πρωτοβουλιών που διασφαλίζουν το ασφαλές παιχνίδι