Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Αρχής, όπως αυτές προκύπτουν από το άρθρο 15 του Νόμου, περιλαμβάνονται η εφαρμογή μέτρων πρόληψης και προστασίας, η συνεργασία και ο διάλογος με διάφορους οργανισμούς, φορείς, κρατικές Υπηρεσίες και διεθνείς οργανισμούς για θέματα που αφορούν στην προστασία νεαρών προσώπων, ευάλωτων ομάδων και του κοινού γενικότερα από το στοίχημα. Μέρος των δράσεων της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων αποτελεί ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και λειτουργία της ιστοσελίδας Safer Gambling, η οποία αφορά στην ενημέρωση για το ασφαλές παιχνίδι, την πρόληψη και αντιμετώπιση του εθισμού στο στοίχημα και τα τυχερά παιχνίδια.

Συγκεκριμένα, οι σχετικές αρμοδιότητες που προνοούνται με βάση το άρθρο 15 του Νόμου από τον οποίο διέπεται η λειτουργία της Αρχής είναι ως εξής:

(θ) η συνεργασία και συζήτηση με τις εθνικές διοργανώτριες αρχές και τους διεθνείς οργανισμούς, αναφορικά με θέματα ρύθμισης του στοιχήματος·

(ι) η συνεργασία και συζήτηση με διεθνείς οργανισμούς για θέματα που αφορούν στην προστασία νεαρών προσώπων και ευάλωτων ομάδων από το στοίχημα και η εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων πρόληψης και προστασίας·

(ια) η συνεργασία και ο διάλογος με οργανισμούς και κρατικές υπηρεσίες, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας σύστασης συμβουλευτικών επιτροπών·

(ιστ) η εκπόνηση μελετών σε τακτά χρονικά διαστήματα, η διαβούλευση με τον πολίτη για την επίδραση του στοιχήματος σε νεαρά πρόσωπα και ευάλωτες ομάδες και στο κοινό και η επάλληλη υποβολή εισηγήσεων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη λήψη μέτρων για την προστασία νεαρών προσώπων, ευάλωτων ομάδων και του κοινού·

(ιζ) η έκδοση κανονισμών και οδηγιών σχετικά με μηχανισμούς προστασίας των νεαρών ατόμων και παθολογικών παικτών, η οποία δύναται να λαμβάνει προκαταρκτικά υπόψη τις απόψεις αρμόδιων υπηρεσιών ή άλλων ενδιαφερόμενων φορέων προς αυτό τον σκοπό·

Επιπλέον, βάσει των προνοιών του άρθρου 74(3)(β) του Νόμου, ποσοστό ύψους ενός επί τοις εκατό (1%) του φόρου στοιχήματος αποτελεί ξεχωριστό κονδύλι το οποίο χρησιμοποιείται από την Αρχή για σκοπούς ενίσχυσης των μηχανισμών και των προγραμμάτων προστασίας νεαρών ατόμων, ευαίσθητων ομάδων, παθολογικών παικτών και του κοινού ως σύνολο. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της καταβολής του φόρου στοιχήματος, ποσοστό ύψους τρία επί τοις εκατόν (3%) των καθαρών αποδοχών από στοίχημα αδειούχου αποδέκτη παροχής στοιχήματος Κλάσης Α (επίγειου) ή Κλάσης Β (διαδικτυακού), για κάθε λογιστική περίοδο καταβάλλεται στην Αρχή ως εισφορά, και από αυτό το ποσό ποσοστό ένα επί τοις εκατόν (1%) των καθαρών αποδοχών από στοίχημα διατίθεται από την Αρχή για σκοπούς ενίσχυσης των μηχανισμών και προγραμμάτων προστασίας των νεαρών ατόμων και παθολογικών παικτών.