Κύριο στόχο της Αρχής αποτελεί η προστασία των παικτών και της κοινωνίας από τις επιβλαβείς συνέπειες ενασχόλησης με το στοίχημα, ενώ παράλληλα στοχεύει στην ενδυνάμωση και βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα του στοιχήματος και των τυχερών παιχνιδιών. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η Αρχή ανέπτυξε το Σχέδιο Δράσης για τον Υπεύθυνο Στοιχηματισμό για την περίοδο 2018–2022. Στόχος του εν λόγω Σχεδίου Δράσης ήταν να τεθούν αρχές και κατευθυντήριες γραμμές για την υλοποίηση δράσεων και πρωτοβουλιών, καθώς και οι βάσεις για τον συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών σχετικά με το υπεύθυνο παιχνίδι. Το Σχέδιο Δράσης έδωσε το έναυσμα για την έναρξη δράσεων με στόχο την προστασία του κοινωνικού συνόλου από προβληματικές συμπεριφορές ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια.

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των δράσεων και πρωτοβουλιών που αναπτύχθηκαν τα προηγούμενα έτη και την διεθνή τάση προς μια ολιστική προσέγγιση βασισμένη στο μοντέλο της δημόσιας υγείας, η Αρχή προχώρησε στη σύνταξη της Στρατηγικής Ασφαλούς Παιχνιδιού για την περίοδο 2022–2025. Η διασφάλιση της προστασίας των παικτών και της κοινωνίας και παράλληλα η αξιοποίηση των κοινωνικών και οικονομικών ωφελημάτων που προκύπτουν από τον τομέα των τυχερών παιχνιδιών, βρίσκονται στο επίκεντρο μιας προσέγγισης δημόσιας υγείας για το ασφαλές παιχνίδι. Η υιοθέτηση της φιλοσοφίας του ασφαλούς παιχνιδιού έχει εδραιωθεί παγκοσμίως και έχει αντικαταστήσει σε μεγάλο βαθμό την έννοια του υπεύθυνου παιχνιδιού. Η ιδέα του «υπεύθυνου παιχνιδιού» υποδηλώνει ότι οι παίκτες είναι πρωτίστως υπεύθυνοι για την προστασία του εαυτού τους, ενώ το «ασφαλές παιχνίδι» αναγνωρίζει ότι εκτός από την ατομική ευθύνη, υπάρχει επίσης ευθύνη του κράτους και των θεσμών του, των φορέων τυχερών παιχνιδιών και όλων των εμπλεκόμενων μερών, οι οποίοι θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι εξωτερικοί παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τους παίκτες και την κοινωνία αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά.

Η ολιστική προσέγγιση βασισμένη στη δημόσια υγεία περιλαμβάνει τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

  1. Οι παράγοντες που καθορίζουν τις επιβλαβείς συνέπειες από τα τυχερά παιχνίδια είναι πολυσύνθετοι και πολλοί βρίσκονται εκτός του άμεσου ελέγχου του ατόμου
  2. Υπάρχουν τόσο ατομικά και κοινωνικά οφέλη όσο και κόστος ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια
  3. Οι στρατηγικές πρόληψης και θεραπείας πρέπει να στοχεύουν σε όλα τα επίπεδα βλάβης
  4. Η πρόληψη και η μείωση της βλάβης απαιτεί συνεργασία

Η Αρχή βασίστηκε σε αυτή την προσέγγιση στην αναθεωρημένη Στρατηγική Ασφαλούς Παιχνιδιού για την περίοδο 2022-2025 με στόχο τη μείωση των επιβλαβών συνεπειών στην κοινωνία και τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για ένα ασφαλές και βιώσιμο μέλλον της αγοράς του στοιχήματος και των τυχερών παιχνιδιών.

Η Στρατηγική θα συνοδεύεται από σχέδια δράσης, τα οποία θα περιλαμβάνουν τους τομείς προτεραιότητας, τις πρωτοβουλίες και τους βασικούς δείκτες για την παρακολούθηση της επιτυχίας και της αποτελεσματικότητας των δράσεων για κάθε έτος. Η νέα στρατηγική προσέγγιση είναι θεμελιώδης για την υλοποίηση του οράματος και της αποστολής της Αρχής για έναν δίκαιο, διαφανές και ασφαλές κέντρο ανάπτυξης και καινοτομίας στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών με επίκεντρο τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, αναγνωρίζοντας τη σημασία ύπαρξης μια ολοκληρωμένης στρατηγικής για την απρόσκοπτη λειτουργία του κλάδου της στοιχηματικής δραστηριότητας και την ελαχιστοποίηση της προβληματικής ενασχόλησης με το στοίχημα, προχώρησε στη δημιουργία μιας στρατηγικής βασισμένης στην κοινωνική ευαισθησία και την προώθηση της νοοτροπίας του υπεύθυνου στοιχηματισμού.

Στόχος της Αρχής, είναι να διατηρήσει τον κλάδο του στοιχήματος και του τυχερού παιχνιδιού ως έναν κλάδο ψυχαγωγίας και διασκέδασης και να μειώσει τις συμπεριφορές προβληματικής ενασχόλησης με το στοίχημα, προωθώντας παράλληλα την υπεύθυνη συμμετοχή σε αυτή τη δραστηριότητα.

Με την πραγματοποίηση του Σχεδίου δράσης 2018-2022 για τον υπεύθυνο στοιχηματισμό, η Αρχή αποσκοπεί στην προστασία της κοινωνίας και των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και τη διασφάλιση της αδιάβλητης διεξαγωγής της στοιχηματικής δραστηριότητας. Η εποπτεία και η ρύθμιση του τομέα προωθεί την βελτίωση της οικονομίας, και την βιώσιμη ανάπτυξη της στοιχηματικής δραστηριότητας για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων.

Η στρατηγική υπεύθυνου στοιχηματισμού εμπερικλείει ποικίλες δράσεις που αποβλέπουν στην επίτευξη των στόχων της Αρχής και καθορίζει διάφορους τομείς προτεραιότητας. Η στρατηγική υπεύθυνου στοιχηματισμού δημιουργήθηκε στη βάση των πιο κάτω θεματικών, οι οποίες αποτελούν τους βασικούς στόχους που επιθυμεί η Αρχή να επιτευχθούν:

  • Εκπαίδευση και ενημέρωση της κοινωνίας/ενδιαφερόμενων μερών
  • Προώθηση του υπεύθυνου στοιχηματισμού
  • Πρόληψη και καταπολέμηση του εθισμού στο στοίχημα και τα τυχερά παιχνίδια
  • Προστασία νεαρών προσώπων και ευάλωτων ομάδων από τον εθισμό στο στοίχημα

Για την καλύτερη επίτευξη των θεματικών ενοτήτων, οι πιο κάτω τομείς προτεραιότητας έχουν δημιουργηθεί ούτως ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στους στόχους της στρατηγικής.